zun see hoid zun see hoid in see hoid see hoid sunst is nix ohne see sogt da fronz göi diandl megst an see
seng heit und moang und jedn dog hoid göi so is des oafoch wommas gwend is und aa wommas nit gwend is wümas hoid
eh kloa oiso wos kloras wia des wossa gibts goa nit gibts echt nit nirgens du woastaseh dass i aa soa feinspitz bi a
vawenda göi fronz des diandl wü imma nua des beste vom bestn woheas des ebba hot hoid zun see owe woids eh
konst di nu erinnan wias an firaschei gmocht hot oafoch weis am see hockn woit
gemma fischn gemma zun wossa wos ondas hots nit in kopf ghobd de tier
hoid zun see hoid zun see zun see hoid gemma hoid zun see a see is a see is a see hoid a see göi koal ondas
gehts nit ois am see oda koal göi ös fischlt am see koal nit woa da see is voi fisch is voi fisch hoid da see oda koal ondas
kemman goa nit an see ois voi fisch oda koal sunst kenn man goa nimma an see one fisch wonn ma nit obunzua
an fisch findn göi in see a see is hoid a see so is em zun see ghead a fisch ghean vü fisch
i moan so a see is hoid koa badewanne fischig deaf a scho sei kloa muas a sei bis zun schuppn woins seng drin
zun see hoid woni nua zun see kint mei des warats kum gemma hoid gemma
hoid oafoch zun see owe eine in see gemma hoid heast koal
wea warat i dass i wos ondas oda