zun see hoid zun see hoid in see hoid see hoid sunst is nix ohne see sogt da fronz göi diandl megst an see
seng heit und moang und jedn dog hoid göi so is des oafoch wommas gwend is und aa wommas nit gwend is wümas hoid
eh kloa oiso wos kloras wia des wossa gibts goa nit gibts echt nit nirgens du woastaseh dass i aa soa feinspitz bi a
vawenda göi fronz des diandl wü imma nua des beste vom bestn woheas des ebba hot hoid zun see owe woids eh
konst di nu erinnan wias an fischareischei gmocht hot oafoch weis zun see foan woit
gemma bon gemma zun wossa wos ondas hots nit in kopf ghobd de tier
hoid zun see hoid zun see zun see hoid gemma hoid zun see a see is a see is a see hoid a see göi koal ondas
gehts nit ois am see oda koal göi is gschmoo am see koal nit woa a see is a see is a see hoid a see oda koal ondas
gehts do goa nit ois am see jetzat koal am see hoid am see koal sunst kinn ma nimma mitnond wonn ma nit obunzua
am see gee göi a see is hoid a see so is em zun see hoid zun see wülli eini in see ume üwan see drin sei in see
i moan so a see is hoid koa badewanne koid deaf a scho sei kloa muas a sei bis zun grund woins seng ma
zun see hoid woni nua zun see kint mei des warats kum gemma hoid gemma
hoid oafoch zun see owe eine in see gemma hoid heast koal
wea warat i dass i wo ondas oda